Statut przedszkola Niepublicznego chichopotam
Pobierz 60.28 Kb.
NazwaStatut przedszkola Niepublicznego chichopotam
Data konwersji17.12.2013
Rozmiar60.28 Kb.
TypDokumentacja
STATUT

Przedszkola Niepublicznego

CHICHOPOTAM

w Międzyświeciu


ROZDZIAŁ I


Postanowienia ogólne


§1


 1. Przedszkole „Chichopotam”, zwane dalej „przedszkolem” jest placówką niepubliczną.

 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Międzyświeciu, dokładny adres:

Ul. Beskidzka 2 ,43-430 Międzyświeć.

Organem prowadzącym przedszkole jest Urszula Czyżewska.

 1. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Śląski Kurator Oświaty

 2. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:


Przedszkole Niepubliczne CHICHOPOTAM

w Międzyświeciu


§2

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. Nr 67/96 poz. 329 z późniejszymi zmianami).

 2. Niniejszego statutu.


§3


 1. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacje gminne.

 2. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

 3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący.

 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu dyrektorowi , rodzicom przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane posiłki w następnym miesiącu.

 5. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry, do 5. każdego miesiąca.

 6. Opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry, do 5. każdego miesiąca. Jest to ilość stawki żywieniowej pomnożona przez ilość dni obecności dziecka w przedszkolu.

 7. Przy zapisywaniu dziecka do przedszkola obowiązuje wpisowe (wg aktualnej stawki miesięcznej) na poczet ostatniego miesiąca uczęszczania dziecka do przedszkola.


§4


 1. Przedszkole zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

 2. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych w ramach opłaty stałej (nauka języka angielskiego, zajęcia z logopedą, rytmika).

 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

 4. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.

 5. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez organ prowadzący.ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola


§5

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:

 1. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi

 2. sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola

 3. współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowywaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.

 1. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku

 2. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu

 3. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie

 4. rozwijanie wrażliwości moralnej

 5. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym

 6. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć

 7. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej

 8. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.


§6


 1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

 2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczycieli.


§7


 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych

 2. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w przedszkolu i poza terenem przedszkola.

 3. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa-zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym

 4. Przedszkole współpracuje ze specjalistami (logopeda, psycholog) zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc

 5. Podczas zajęć dodatkowych za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca te zajęcia

 6. Przedszkole stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż.

§8

 1. Mając na uwadze bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania leków.

 2. W sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców (prawnych opiekunów) o jego stanie, a rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

 3. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców (prawnych opiekunów).ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola


§9

  1. Organami przedszkola są:

a. Dyrektor

b. Rada Pedagogiczna


§10


 1. Dyrektorem jest Urszula Czyżewska która kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli pracowników obsługi i administracji.

 2. Zadania Dyrektora są następujące:

 1. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola

 2. dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie

 3. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

 4. podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego

 5. zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p.poż.

 6. stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju

 7. prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§11


 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.

 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.

 4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 5. Rada pedagogiczna działa na podstawie zatwierdzonego przez siebie regulaminu.

 6. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym specjaliści i goście zaproszeni przez dyrektora.

 7. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków,

 8. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem, przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

 9. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane.

 10. Członków rady pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

 11. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

 1. opracowanie programu rozwoju przedszkola oraz rocznego planu pracy,

 2. planowanie i organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej,

 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

 4. zatwierdzanie regulaminu pracy rady pedagogicznej,

 5. podejmowanie decyzji w sprawach skreślenia dziecka z listy,

 6. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje:

 1. organizację pracy przedszkola, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,

 2. propozycje dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,

 3. propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

 1. Zadaniem rady pedagogicznej jest:

 1. poszukiwanie odpowiednich rozwiązań metodycznych,

 2. pomoc koleżeńska w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,

 3. planowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli.

 1. Członkowie rady pedagogicznej mają obowiązek:

 1. rzetelnie realizować zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przedszkola,

 2. aktywnie uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej,

 3. współdziałać i tworzyć atmosferę życzliwości,

 4. składać przed radą pedagogiczną sprawozdania z realizacji przydzielonych zadań,

 5. przestrzegać uchwał i postanowień rady pedagogicznej.

  1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który zapewnia wszystkim możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.ROZDZIAŁ IV

Organizacja Przedszkola

§12


 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

 2. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa złożona z dzieci w  wieku 3-6 lat.

 2. Liczba dzieci w grupie nie powinna przekroczyć 25. Warunkowo może być do 30. Grupa może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci.

 3. Ramowy Rozkład Dnia ustalany jest przez dyrektora do spraw pedagogicznych. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

 4. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 35.

 5. Przedszkole jest placówką dwu oddziałową .

 6. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 1. sale zajęć

 2. łazienki dla dzieci i personelu

 3. szatnię

 4. kuchnię

 5. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

 2. W przedszkolu wszystkie dzieci mogą być objęte obowiązkowym ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków. Opłatę za ubezpieczenie uiszczają rodzice (prawni opiekunowie). Rezygnacja z ubezpieczenia wymaga formy pisemnej.


§13


 1. Przedszkole prowadzi dziennik zajęć, w którym udokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym.

 2. Przedszkole prowadzi dziennik zajęć dodatkowych.

 3. Dokumentację przebiegu nauczania udostępnia się organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogicznyROZDZIAŁ V

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola


§14


 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wykształceniem pedagogicznym.

 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 1. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość

 2. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań

 3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji

 4. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania

 5. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.

 6. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną

 7. planowanie własnego rozwoju zawodowego-systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego

 8. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń

 9. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci

 10. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z planu pracy realizowanym w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju

 11. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami

 12. realizacja zleceń dyrektora, dyrektora do spraw pedagogicznych i osób kontrolujących

 13. udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień

 14. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym

 15. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola bądź dyrektora do spraw pedagogicznych a wynikających z bieżącej działalności placówki.


§15

 1. Nad prawidłowością procesu dydaktycznego czuwa dyrektor do spraw pedagogicznych.

 2. Zadania dyrektora do spraw pedagogicznych są następujące:

  1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego

  2. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej w zakresie dotyczącym procesu dydaktycznego

  3. koordynowanie opieki nad dziećmi

  4. współpraca z rodzicami§16


  1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci

 2. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci

 3. włączenia ich w działalność przedszkola.§17


1. Każdy pracownik zna i respektuje Prawa Dziecka.

2.Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określa regulamin pracy i regulamin wynagradzania.

3. Pracowników zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów kodeksu pracy, dyrektor.

4. Pracownicy przedszkola mają prawo do urlopu zgodnie z kodeksem pracy.

5. Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy.

6. Placówka nie wypracowuje funduszu świadczeń socjalnych.

7. Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie kontraktów indywidualnych.

8. Pensum dydaktyczne nauczycieli wynosi 30 godzin tygodniowo.


ROZDZIAŁ VI

Wychowankowie Przedszkola


§18


  1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.

  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

  3. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

 2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania

 3. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej

 4. poszanowania jego godności osobistej

 5. poszanowania własności

 6. opieki i ochrony

 7. partnerskiej rozmowy na każdy temat

 8. akceptacji jego osoby§19


 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

  1. szanowania wytworów innych dzieci,

  2. podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,

  3. przestrzegania zasad higieny osobistej.ROZDZIAŁ VII
Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola1. Rekrutacja na nowy rok szkolny trwa od miesiąca marca każdego roku.

 1. Dzieci są przyjmowane na podstawie karty zgłoszenia.

 2. W przypadku wpłynięcia większej liczby zgłoszeń niż ilość posiadanych miejsc w przedszkolu, o przyjęciu decyduje dyrektor.

 3. W przypadki wolnych miejsc dzieci przyjmowane są w ciągu roku.ROZDZIAŁ VIII

Rodzice


§21


Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 1. przestrzeganie niniejszego statutu

 2. respektowanie ustaleń Rady Pedagogicznej

 3. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo

 4. udzielanie pełnej informacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,

 5. zapewnienie dzieciom 5- 6-letnim regularnego uczęszczania na zajęcia,

 6. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce,

 7. regularne kontaktowanie się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

 8. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

 9. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

j. punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci.

§22


 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 2. Rodzice mają prawo do:

 1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy

 2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka

 3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy

 4. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorom wniosków z obserwacji pracy przedszkola


§23


Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 2 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.


§24


Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

 1. zebrania grupowe

 2. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, kierownikiem do spraw pedagogicznych, nauczycielami.

 3. gazetki dla rodziców

 4. zajęcia otwarte§25


 1. Przyjęcie do przedszkola jest jednoznaczne z podpisaniem przez rodziców umowy regulującej szczegółowe zasady pobytu dziecka w przedszkolu oraz wysokość i zasady odpłatności za przedszkole.

 2. Rodzice mają prawo rozwiązać umowę z miesięcznym, pisemnym wypowiedzeniem z mocą obowiązująca od ostatniego dnia następnego miesiąca.

 3. Dyrektor ma prawo rozwiązać umowę z miesięcznym, pisemnym wypowiedzeniem z mocą obowiązująca od ostatniego dnia następnego miesiąca

 4. Dyrektor może skreślić wychowanka z listy wychowanków przedszkola w przypadkach:

 1. nagminnego, nieuzasadnionego naruszenia przez „Rodziców” godzin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola;

 2. systematycznego opóźniania przez „Rodziców” płacenia czesnego;

 3. zatajenia przez „Rodziców” informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej;

 4. gdy zachowanie dziecka wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej

 5. naruszenia przez „Rodziców” zasad harmonijnej współpracy z placówka i innymi „Rodzicami”.ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe


§26


Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej-nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.


§27


Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 1. umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola

 2. udostępnienie statutu przez dyrektorów przedszkola.


§28


Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.


§29


Statut wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2011 roku.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Statut przedszkola Niepublicznego chichopotam iconStatut przedszkola Niepublicznego chichopotam

Statut przedszkola Niepublicznego chichopotam iconStatut Kreatywnego Niepublicznego Przedszkola Lingwistycznego

Statut przedszkola Niepublicznego chichopotam iconStatut Niepublicznego Przedszkola „Smykowo” Rozdział I postanowienia ogólne

Statut przedszkola Niepublicznego chichopotam iconOferta niepublicznego przedszkola na rok 2013/2014

Statut przedszkola Niepublicznego chichopotam iconRegulamin Kreatywnego Niepublicznego Przedszkola Lingwistycznego

Statut przedszkola Niepublicznego chichopotam iconS tatut niepublicznego przedszkola “kraina bajek” w podegrodziu

Statut przedszkola Niepublicznego chichopotam iconPrzedszkola Niepublicznego Artystyczno-Ekologicznego „bajkowe ogrody”

Statut przedszkola Niepublicznego chichopotam iconNiepublicznego Przedszkola przy Parafii Św. Jacka Odrowąża w Straszynie

Statut przedszkola Niepublicznego chichopotam iconKarta zgłoszenia dziecka do niepublicznego przedszkola bajkowa kraina w tulcach

Statut przedszkola Niepublicznego chichopotam iconRekrutacja Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „ u karolci” z grupami żłobkowymi – Sylwia Kukuczka

Umieść przycisk na swojej stronie:
sc.webszkola.com


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©sc.webszkola.com 2012
stosuje się do zarządzania
sc.webszkola.com
Dom