Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru
Pobierz 29.23 Kb.
NazwaSprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru
Data konwersji08.06.2013
Rozmiar29.23 Kb.
TypSprawozdanie
SPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY ZE SPRAWOWANEGO NADZORU

W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2009/10

-wersja skrócona-


W Szkole Podstawowej w Goleszach Dużych wszyscy nauczyciele złożyli we wrześniu wnioski do dyrektora o dopuszczenie programu nauczania do użytku szkolnego. W wyniku czego zostały dopuszczone i zatwierdzone 24 programy. Zostały one wpisane do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania wraz z nadanymi im numerami dopuszczenia – nikt nie wnosił o dopuszczenie własnego programu nauczania. Ponadto opracowano spis podręczników nauczania obowiązujących w szkole, wszystkie z nich są dopuszczone do użytku przez MEN. Po analizie arkuszy wywiadu stwierdzam, że wszyscy nauczyciele deklarują pełną realizację treści programowych przewidzianych ich programem nauczania do realizacji w I półroczu roku szkolnego 2009/10.

Po analizie średnich ocen klas z poszczególnych przedmiotów zauważam ogólnie, że występują niskie wyniki i słabe oceny. Wśród 5 przedmiotów (jęz. polski, historia, jęz. angielski, matematyka i przyroda) gdzie średnia ocen jest niższa niż 4 tylko 3 n-li zgłosiło występowanie problemów dydaktycznych z czego dwóch podjęło środki zaradcze na tyle skuteczne, że nastąpiła poprawa wyników względem roku ubiegłego (jęz. angielski kl. VI, przyroda kl. V).

We wrześniu powołanych zostało 9 zespołów zadaniowych. W wyniku ich działań opracowane zostały następujące dokumenty szkolne:

 1. Ewaluacja programu profilaktyki z roku szkolnego 2008/09

 2. Program profilaktyki na lata 2009-2012

 3. Program wychowawczy

 4. Plan promocji szkoły

 5. Plan WDN

 6. Regulamin Rady Pedagogicznej

 7. Regulamin Pracy

 8. Propozycja Regulaminu Rady Rodziców

 9. Opracowano propozycję Regulaminu korzystania z ZFŚS w SP w Goleszach Dużych

 10. Regulamin dowożenia

 11. Propozycję aktualizacji Statutu Szkoły

 12. Aktualizację Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania

Powołany zespół ds. BHP opracował drogi ewakuacyjne, zanalizował przestrzeganie przepisów BHP w szkole, delegował 1 osobę na szkolenie BHP.

Powołana została też Komisja Egzaminacyjna, która zgromadziła, wprowadziła i przekazała dane uczniów do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

W wyniku pracy zespołowej na podstawie analizy sprawdzianów zewnętrznych, diagnoz kończących I etap edukacyjny oraz badania losów absolwentów zanalizowane zostały efekty kształcenia szkoły.

W ramach swoich kompetencji dyrektor wydał 7 zarządzeń własnych, dotyczyły one m.in. jakości bezpieczeństwa w szkole oraz regulowania wewnątrzszkolnych spraw pracowniczych.

W szkole występują problemy wychowawcze, podejmowane są jednak działania zmierzające do eliminowania niewłaściwych zachowań. W celu poprawy sytuacji wychowawczej nauczyciele podejmują:

 1. Działania motywujące.

 2. Rozmowy wspierające z uczniami.

 3. Rozmowy dyscyplinujące z uczniami.

 4. Rozmowy z rodzicami.

 5. Wpisują uwagi do zeszytów uwag.

 6. Zachęcają do podejmowania aktywności.

Poza tym organizowane są:

 • Zajęcia uczniów z pedagogiem

 • Spotkania pedagoga z rodzicami

 • Lekcje o charakterze wychowawczym np. nt. „Dobrocią więcej się wskóra niż złością”

 • Formułowanie i podpisywanie zobowiązań

W większości nauczyciele zauważają poprawę sytuacji, mniej jest uwag i skarg. Można rzec niektóre działania przynoszą zauważalne efekty.

W szkole organizowane były wycieczki i inne imprezy dla uczniów. W I półroczu odbyły się następujące wyjazdy:

 1. 4 wyjazdy na przedstawienia teatralne

 • Teatralne ABC – kl. IV-V

 • Alicja po drugiej stronie lustra – kl. I-III

 • Kopciuszek – kl. I-III

 • Muzyczne spotkanie z bajką – Oddział Przedszkolny

 1. Biwak w Swolszewicach wraz z rowerową wycieczką na tamę w Smardzewicach - kl. VI

 2. Wycieczka do Krainy św. Mikołaja w Kołacinku – kl. 0 – III

 3. 1 wycieczka przedmiotowa do Planetarium w Piotrkowie Tryb.

Nauczyciele starają się współpracować z uczniami i ich rodzicami, co szczególnie uwidacznia się podczas organizowanych w szkole imprez i uroczystości. Mają one charakter:

 1. Klasowy

 • Dzień Chłopaka

 • Mikołajki

 • Andrzejki

 • Wigilia

 1. Szkolny

 • Dzień jęz. angielskiego

 • Lekcja przyrody inaczej

 • Koncerty filharmonii

 • Andrzejki

 • Dyskoteki (x3; Dzień Chłopaka, Andrzejki, Nowy Rok)

 • Uroczyste Akademie

 1. Z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej

 2. Święta Komisji Edukacji Narodowej

 3. Święta Odzyskania Niepodległości

 1. Środowiskowy

 • Ślubowanie klasy I

 • Pasowanie na Przedszkolaka

 • Spotkanie z Mikołajem w przedszkolu

 • Wigilia ogólnoszkolna

 • Podsumowanie projektu edukacyjnego: Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

 • Dzień Babci i Dziadka

Potwierdza się tym samym deklaracja zdecydowanej większości nauczycieli oceniających swoją współpracę z rodzicami jako układającą się dobrze. Widocznym efektem tego jest:


 1. Remont sali nr 3 (malowanie ścian, założenie listew przypodłogowych, wymiana blatów na stolikach uczniowskich).

 2. Pomoc w organizacji imprez klasowych, szkolnych i środowiskowych.

 3. Przygotowywanie poczęstunków przez rodziców.

 4. Zakup dywanu i radiomagnetofonu do sali nr 9.

 5. Zakup zabawek dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego.

 6. Duża frekwencja na zebraniach.

 7. Liczne rozmowy indywidualne z rodzicami.

 8. W porozumieniu z rodzicami zakup programów komputerowych o charakterze edukacyjnym dla ucznia nauczanego indywidualnie.

Śmiało można wysnuć wniosek, że rodzice interesują się swoimi dziećmi, chętnie przybywają do szkoły i nie unikają kontaktu z nauczycielami.

Nauczyciele aktywnie włączają się w działalność pozaszkolną, współpracując ze środowiskiem lokalnym, instytucjami, podejmują inicjatywy i działania integracyjne. W ich wyniku można powiedzieć, że szkoła współpracuje z:


 1. Fundacją „Słyszę serce”

 2. Lokalną Policją

 3. Gminnym Interdyscyplinarnym Zespołem do spraw Profilaktyki

 4. Twórczynią ludową regionu Panią Krystyną Wieczorek

 5. Bankiem Spółdzielczym w Wolborzu

 6. Biuletynem Gminnym

 7. LOP w Piotrkowie

 8. Kołem Łowieckim „Błękitne źródła”

 9. Zespołem Nadpilicznych Parków Krajobrazowych

 10. Nadleśnictwem Piotrków Tryb.

 11. Domem Spokojnej Starości w Raciborowicach

 12. Teatrem Edukacji Narodowej we Wrocławiu

Nauczyciele wykonują prace na rzecz szkoły, które wykraczają poza ich zwykłe obowiązki. Wśród takich wymieniają następujące czynności:

 1. Malowanie sali lekcyjnej.

 2. Zakup firanek do sali.

 3. Wymiana blatów na stolikach uczniowskich.

 4. Opieka nad tablicami na korytarzach szkolnych.

 5. Dekoracje korytarza.

 6. Zorganizowanie akcji „Sprzątanie świata”.

 7. Przekazanie informacji SIO.

 8. Opracowanie realizacji zadań Programu Poprawy Bezpieczeństwa w Gminie Wolbórz „Bezpieczna Gmina” w SP w Goleszach Dużych.

 9. Opracowanie ewaluacji programu profilaktyki za rok 2008/09.

 10. Prowadzenie kroniki szkoły.

 11. Naprawę uszkodzonego zbioru bibliotecznego.

 12. Pracę w komisji socjalnej.

 13. Wdrożenie systemu HACCP w stołówce szkolnej.

 14. Wykonanie planów drogi ewakuacyjnej w szkole.

Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności poprzez uczestniczenie w różnych kursach i szkoleniach. Ukończyli następujące formy:

 1. Internetowy kurs eTwinning – Pani Arleta Klatka

 2. Kurs pierwszej pomocy – Pani Arleta Klatka

 3. Konferencja metodyczna „Uczyć po ludzku” – Pani Arleta Klatka

 4. Warsztat „Pisanie programów nauczania” – Pani Arleta Klatka

 5. Edukacja zdrowotna w kl. I-III – Pani Bożena Przybył

 6. Szkolenie SIP – Pani Dorota Pacho

 7. Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów na rzecz pomocy dziecku i rodzinie niewydolnej wychowawczo – Pani Dorota Pacho

 8. Szkolenie w ramach projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” – Pani Joanna Łukasińska

 9. Odmienna metoda nauki czytania wg I. Majchrzak – Pani Lucyna Gonciarz

 10. Konferencja „Rozwijanie aktywności matematycznej uczniów” – Pani Agnieszka Gliszczyńska

 11. Szkolenie BHP – działanie w zakresie zwalczania pożarów, ewakuacji pracowników i udzielania pierwszej pomocy – Pani Agnieszka Gliszczyńska

 12. Zastosowanie elementów dramy i techniki teatru cieni w procesie rozpoznania, tworzenia oraz aktywizowania grupy – Pani Elżbieta Więcławska

 13. Kurs multimedialny dla nauczycieli „Jak łatwo zastosować pomiar dydaktyczny w praktyce” – Pani Gabriela Pstrokoń

 14. Szkolenie „Profilaktyka i zapobieganie agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży” – wszyscy nauczyciele

Ponadto nauczyciele deklarują korzystanie ze stron internetowych, sięgają po literaturę fachową w postaci książek dydaktycznych, metodycznych oraz czasopism o charakterze edukacyjnym.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru iconSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 13 w Piekarach Śląskich za rok szkolny 2011/2012

Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru iconPlan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza

Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru iconSprawozdanie Dyrektora z działalności Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki na Ealingu za rok szkolny 2010/2011

Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru iconSprawozdanie z nadzoru I raport z ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2012/13

Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru iconW przypadku domagania się oceny nauczyciela wniosek składamy na ręce dyrektora szkoły a w przypadku kiedy oczekujemy oceny dyrektora wnioskujemy do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, którym najczęściej jest kurator oświaty

Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru iconPlan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Chotumiu

Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru iconSprawozdanie dyrektora zespołu szkóŁ w kaletniku

Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru iconDo Dyrektora Szkoły Podstawowej

Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru iconZarządzenie wewnętrzne Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13

Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru iconZarządzenie Nr 9/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Palmierowie

Umieść przycisk na swojej stronie:
sc.webszkola.com


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©sc.webszkola.com 2012
stosuje się do zarządzania
sc.webszkola.com
Dom